1. Missió i objectius

La UPF és una universitat pública, internacional i intensiva en recerca que, en tan sols vint-i-cinc anys, s'ha situat al nivell de les millors universitats europees. Distingida pel Ministeri d'Educació com a Campus d'Excel·lència Internacional (CEI), la Universitat també destaca en diversos rànquings de referència.

Indicadors globals:

 • Campus d'Excel·lència Internacional (Ministeri d'Educació, 2010)
 • La universitat espanyola amb la millor taxa de rendiment: 90% (curs 2017-2018)
 • Una de les vint universitats europees amb més projectes concedits pel Consell Europeu de Recerca (ERC, 2018)
 • 1a. universitat espanyola (rànquing Times Higher Education, 2019) 
 • Elevat grau de satisfacció (91%) i d'inserció laboral (90%) dels graduats (AQU Catalunya, 2017)

  

2. Una universitat especialitzada

La UPF estructura els seus estudis entorn de tres àmbits de coneixement estretament connectats i que es corresponen amb els tres campus de la Universitat:

Alhora, per tal de dinamitzar les activitats de recerca i de transferència endegades al si de la Universitat i dotar-les de major visibilitat internacional, la UPF està desenvolupant el Parc de Recerca UPF en els àmbits de les ciències socials i humanes, la comunicació i les tecnologies de la informació. El Parc de Recerca UPF, que desplega la seva activitat als campus de la Ciutadella i de Poblenou, es coordina amb el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en els àmbits de les ciències de la salut i de la vida.

Dimensions de la UPF (curs 2018-2019):

 • Grau: 10.443 estudiants en 27 programes (Grup UPF: 15.884 estudiants en 48 programes) 
 • Màster universitari: 1.158 estudiants en 33 programes (Grup UPF: 3.256 estudiants en 58 programes)
 • Màster propi: 810 estudiants en 56 programes
 • Doctorat: 1.286 estudiants en 9 programes
 • Personal docent i investigador equivalent a temps complet: 592 (Professorat permanent: 308)
 • Personal d'administració i serveis: 678
 • Pressupost 2019: 150.5 M€

 

3. El model UPF

La Universitat realitza una docència de qualitat i una recerca d'excel·lència amb projecció internacional, els tres eixos del model UPF.

Una docència de qualitat i pròxima a l'estudiant 

Des dels seus orígens, la UPF ha realitzat una formació integral i pròxima a l'estudiant. En l'actualitat són nombrosos els indicadors que acrediten l'èxit d'aquest model, com l'elevada demanda dels estudis de la UPF o l'alt percentatge d'èxit, satisfacció i inserció laboral d'estudiants i graduats.

Principals indicadors:

Accés: alta demanda d'estudis

 • Dos estudiants per pla?a oferta (curs 2018-2019)
 • Un 16% dels estudiants de nou ingrés van obtenir matrícula d'honor al Batxillerat (curs 2018-2019)

Model docent propi

 • Noves i innovadores titulacions: Grau Obert, Estudis Globals/Global Studies, Bioinformàtica...
 • Taxa de rendiment més elevada del sistema espanyol: 90% (curs 2017-2018)
 • Posicionament en MOOCs: socis a Coursera, FutureLearn, Miríada X, UcatX, Kadenze
 • Convenis per realitzar pràctiques amb 1.245 empreses (2017-2018)

Resultats

 • Un 90% dels graduats de la UPF treballa (AQU Catalunya, 2017)
 • Prop del 30% dels graduats de la UPF troba feina a través de la UPF (AQU Catalunya, 2017)
 • Valoració dels graduats: el 91% repetiria a la Universitat (AQU Catalunya, 2017)

Una recerca d'excel·lència

Aquest model és possible per l'alta competitivitat dels professors i recercadors de la Universitat, que sempre ha apostat per una política de contractació de professorat oberta al talent nacional i internacional.

Aquesta aposta es reflecteix en els excel·lents indicadors en recerca que la Universitat ha anat atresorant, tant pel que fa al volum d'ingressos captats, sobretot a Europa, com en indicadors de producció científica. Alhora, aquesta estratègia comen?a a donar resultats en forma de patents i d'empreses derivades (spin-offs) d'impacte internacional.

Principals indicadors:

Qualitat i impacte internacional

 • 1a. universitat espanyola en percentatge d'articles publicats a les revistes més influents (Leiden, 2018)
 • 1a. universitat espanyola en percentatge d'articles publicats en col·laboració amb institucions de l'Estat (Leiden, 2018)
 • 2a. universitat espanyola en percentatge d'articles publicats en col·laboració internacional (Leiden, 2018) 

Competitivitat

 • Primers resultats a Horizon 2020 (dades a desembre 2018):  100 projectes i 56.7 milions d'euros, incloent:
  • 26 ERC Grants
  • 31 accions Marie Curie
 • Resultats 7è Programa Marc de la Unió Europea (convocatòries 2007 a 2013): 145 projectes i més de 75 milions d'euros:
  • Això representa el 10% del total obtingut per les universitats espanyoles amb menys de l'1% del professorat.
  • La UPF fou la 2a universitat espanyola en captació de fons europeus en valors absoluts malgrat la seva mida.
 • Plan Nacional R+D+i: 216 projectes i 20.9 milions d'euros (convocatòries 2014 a 2017)
 • 1a. universitat espanyola en producció científica per professor (Informe IUNE, 2018)
 • 1a. universitat espanyola en cites per professor (Informe IUNE, 2018)
 • 1a. universitat espanyola en projectes del Plan Nacional (per 100 professors) (Informe IUNE, 2018)
 • 1a. universitat espanyola en projectes del Programa Marc de la UE (per 100 professors) (Informe IUNE, 2018) 

Capacitat formativa

 • 1a. universitat espanyola en beques FPU i FPI (per 100 professors) (Informe IUNE, 2018) 
 • 1a. universitat espanyola en tesis defensades (per 100 professors) (Informe IUNE, 2018)
 • Un 75% de les tesis van ser escrites i defensades en anglès (2017-2018)
 • 30 doctorats industrials finan?ats per la Generalitat de Catalunya (2013-2018)
 • Vuit de nou doctorats amb Menció cap a l'Excel·lència del Ministeri 

Captació i retenció de talent

 • Consell Europeu de Recerca (ERC):
  • Convocatòries 2014 a 2018: 26 ERC Grants, que converteixen la UPF en l'entitat que més finan?ament rep d'aquest organisme des de la seva creació el 2007 (dades a desembre 2018)
  • Convocatòries 2007 a 2013: 19 ERC Grants (43 si incloem tot el Grup UPF). La UPF va ser la 1a universitat espanyola en Starting, Advanced i Consolidator Grants del Consell Europeu de la Recerca. Això representa el 19% del total d'ERC Grants aconseguides a Espanya
 • Resultats programes espanyols i catalans: 43 ICREA, 29 Marie Curie, 22 Juan de la Cierva, 17 Ramón y Cajal, 16 CIBER, 5 Beatriu de Pinós (2016-2017)

Innovació

 • Posada en marxa d'UPFVentures, una start-up per incrementar les relacions entre empresa i universitat
 • 1a. universitat espanyola en ingressos generats per llicències (per 100 professors) (Informe IUNE, 2018) 

Vocació internacional

L'elevat perfil internacional de la Universitat és la suma d'una estratègia que se centra en l'establiment d'una política d'aliances amb una xarxa de socis preferents i en la captació de professors amb una trajectòria de projecció internacional i que, alhora, també promou les experiències amb socis estrangers o a l'estranger, incorpora l'anglès a l'oferta docent i aposta per construir un campus multilingüe amb tres llengües vehiculars, el català, el castellà i l'anglès.

Principals indicadors:

Comunitat
 • Un 44% dels estudiants de màster i doctorat són internacionals (curs 2018-2019)
 • Un 43% dels graduats ha realitzat alguna estada a l'estranger (curs 2017-2018)
 • Un 26% del professorat és internacional (gener 2018) 
 • 1a. universitat espanyola en projecció internacional (rànquing Times Higher Education THE, 2019)
 • 1a. universitat pública espanyola en percentatge de professorat internacional (rànquing QS, 2019)
 • Convenis amb 30 de les 50 millors universitats del món (rànquing Times Higher Education, 2018) 

Projectes

 • Barcelona International Summer School (BISS)
 • Centre en Polítiques Públiques conjuntament amb la Universitat Johns Hopkins (des del 2013)
 • Aliances estratègiques: A4U, EUTOPIA, Europaeum, YERUN i CASA (amb l'Ivy League)

 

Materials de presentació

Presentacions generals

Fact sheets per àmbits (en anglès) (ISSUU)